SERENAD TURİZM İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ

KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Unvan: SERENAD TURİZM İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ
MERSİS Numarası: 0762010924600001
Adresi: Side Mah. Asteria Sk. No:3 İç Kapi No:2 Manavgat/ANTALYA
Telefon: 0 242 753 67 27
Internet Sitesi https://www.sandybeachotel.com/hakkimizda.php
E-mail: kvkk@sandybeachotel.com

 

TANIMLAR

 • KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
 • Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddütte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.
 • Alenileştirme:Kişisel verilerin ilgili kişi tarafından herkese erişilebilir hale getirilmesi.
 • Aleniyet Kazandırma: İlgili kişinin kendisine ait bilgileri umumun bilgisine sunması.
 • Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
 • Çalışan: Sandy Beach Hotel Personeli.
 • Farkındalık Çalışmaları:Sandy Beach Hotel bünyesinde kişisel verilere erişebilen herkesin kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmaması, paylaşılmaması veya fiziki-siber saldırılar konusunda gerekli eğitimleri almalarıdır.
 • Fiili İmkânsızlık:Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişilerin durumu.
 • Güvenli Giriş Katmanı (SSL):Sunucu ile istemci arasında akan verinin güvenliğinin ve bütünlüğünü mümkün kılan sertifikadır.•İlgili Kişi:Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
 • İmha:Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesidir.
 • İrtibat Kişisi:Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişi.
 • Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
 • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi):Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel veri saklama ve imha politikası: Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.

 • Kurul:Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
 • Kurum:Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
 • Maskeleme:Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişinin belirlenemez hale getirilmesidir.
 • Meşru Menfaat: Veri sahibinin temel haklarına zarar gelmemek kaydıyla veri sorunlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işleyebilmesi.
 • Otomatik İşleme:İnsan müdahalesi ya da yardımı konusundaki ihtiyacı asgari seviyeye indiren, kendi aralarında bağlantılı ve etkileşimli elektrikli veya elektronik bir sistem tarafından gerçekleştirilen veri işleme faaliyetidir.
 • Otomatik Olmayan İşleme: “Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade etmektedir. Bu sistemler elektronik yahut fiziki ortamda oluşturulabilir.
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, sağlık bilgileri, parmak izi, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
 • Periyodik Denetim: Sandy Beach Hotel bünyesindeki uzmanlar tarafından belirli aralıklarla gerçekleştirilen denetim
 • Politika: Sandy Beach Hotel, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Saklanması Politikası
 • Portal: Sandy Beach Hotel’e ait https://www.sandybeachotel.com/ adresli internet sitesini
 • Rastgele Denetim:Sandy Beach Hotel bünyesinde uzmanlar tarafından tarihi belirtilmeden gerçekleştirilen denetim faaliyetleridir.
 • Risk Analizi: Sandy Beach Hotel’in fiziksel, yazılımsal, donanımsal ve hukuksal risklerinin incelenerek raporlanmasıdır.
 • Silme veya Silinme:Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez veya tekrar kullanılamaz hale gelmesi.
 • Toplulaştırma/Kümülatif Data Yaratma:Verilerin kümülatif hale getirilerek toplam değerlerin yansıtılmasını ifade eder.
 • Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
 • Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi. Bu metin için veri sorumlusu Sandy Beach Hotel’dir.
 • Veri Türetme:Mevcuttaki detay verilerin daha genel karşılıklarıyla değiştirilmesidir.
 • Yedekleme: Kişisel verilerin herhangi bir sebeple zarar görmesi, yok olması, çalınması veya kaybolması gibi hallere karşı yazılımsal veya donanımsal olarak verilerin yedeklenmesi ilişkin stratejilerdir.
 • Yok Etme:Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde geri getirilemez olarak imha edilmesi.

Serenad Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, yukarıda belirtildiği üzere: Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 3’üncü maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatına haizdir. İrtibat bilgileri metin sonunda yer almaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ İŞLENME AMACI

Bu kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve Kanunun 6. Maddesinde yer alan “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebebine dayalı olarak şirketimiz bünyesinde işlenmektedir.

 • Konaklama hizmeti sırasında gerekli güvenliğinin sağlanması,
 • Sözleşme yükümlülüklerini yerine getirilmesi,
 • Ülkeler ile gerekli irtibatı kurabilmek ve hizmet koşullarını daha iyi hale getirebilmek,
 • Konaklama aşamasında meydana gelecek acil durumlara müdahale edebilmek,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacı ile sınırlı olarak işlenmektedir.
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, mevzuat ve ilgili otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin sağlanması
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
 • Hizmet ve satış sonrası destek hizmetleri, müşteri memnuniyeti, kurumsal iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetleri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması veya icrası;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası;
 • Ürün ve hizmetlerin satış, pazarlaması ve tanıtımı süreçleri ile pazar araştırması, beğeni kullanım ve hizmet anlayışının tespiti ve özelleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Çağrı Merkezi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası
 • İş ortakları, bayiler, acentelar, tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi
 • Sigorta süreçlerinin yürütülmesi
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi;
 • Şirket merkez ve tesislerinin fiziksel mekân güvenliğinin temini;
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini;
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması;
 • Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikalarının yürütülmesinin
 • Transfer, karşılama, unutulan eşyaların gönderilmesi gibi taleplerin karşılanması
 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
 • Hizmetlerimiz ile ilgili olarak sizinle iletişime geçmek, müşteri hizmetleri sunmak, takip teknolojileri ve profil çıkarma yöntemleri kullanılarak kişiselleştirilmiş reklam ve pazarlama yapmak.
 • Devlet politikası ve ülke menfaatleri doğrultusunda vergi kaçırılmasını önlemek.
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Açık rızanız ile, bizimle paylaşmış olduğunuz bilgilerinizin yanı sıra takip teknolojileri (çerez, web işaretçileri vb.) kullanmak suretiyle, üçüncü kişilere ait görüntülenen sayfalar, tıklanan bağlantı ve reklamlar gibi davranışların takibiyle elde edilen bilgilerden veya tam coğrafi konum bilgilerinden yararlanılarak oluşturulan profillere dayanılarak yapılan doğrudan pazarlama, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve konum tabanlı reklamcılık yapmak, yetkili makamların taleplerini karşılamak, kanunen yetkili kılınan kurum ve kuruluşlar ile kolluk ve yargı makamlarının görevleri kapsamında yürüttükleri faaliyetler için bilgi ve belge sunmak, yasal mevzuat kapsamında ilgili kişi ile  irtibat sağlanması yükümlülüklerimizin ifası ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi, mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, hizmetlerimizin sorunsuz işleyişini sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, yürürlükteki yasal düzenlemelerin veri işlenmesini zorunlu kılan hükümlerine uyum sağlamak amaçlarıyla yürürlükteki kanunlara uygun şekilde toplar, kullanır ve saklarız. https://www.sandybeachotel.com/  üzerinden çerez politikamıza erişebilirsiniz.

 

Şirketimiz, kural olarak kişisel verilerin işlenmesi için ilgili kişilerin açık rızalarını yazılı olarak almaktadır. Ancak KVKK m 5/2 veya 6/3’te belirtilen kişisel veri işleme şartlarından herhangi birinin varlığı durumunda açık rıza aranmamaktadır

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI YERLER

 • Şirket hissedarları
 • Şirket personelleri
 • Şirket ile anlaşmalı olan acentalar
 • Şirket ile anlaşmalı olan iş ortakları, çözüm ortakları ve alt işveren-üstişveren ilişkisi içerisinde olduğumuz firmalar
 • Facebook, Instagram, Twitter ve Tawk programı ile tarafımız ile iletişim kurulduğu taktirde programlar tarafından alınan veriler
 • Şirket ile sözleşme yapan firmalar
 • Yasa hükümlerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde istenildiği taktirde ilgili ve kurum ve kuruluşlar

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ AKTARILMA AMAÇLARI

SERENAD TURİZM İNŞAAT TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ(SANDY BEACH HOTEL)  olarak kişisel verilerinizi; yürüttüğümüz faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi; şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerden ve ürünlerden İlgili Kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi; şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan İlgili Kişilerin hukuki ve ticari-iş güvenliğinin temini; Şirketimizin iş stratejilerinin planlanması ve icrası; insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla işlemektedir.

 • Şirketimizin hissedarları ile yasa hükümleri gereğince paylaşılması gereken kişisel verileriniz zorunluluk gereği aktarılmaktadır.
 • Şirket personelleri tarafından tarafınıza kişiselleştirilmiş bir hizmet verilebilmesi, konaklamanız süresince size en iyi şekilde hizmet verebilmek adına personellerin görev kapsamları içerisinde yer alan kişisel verileriniz personellere kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Şirket girişimizde yer alan acentelar ile sözleşmeler yapılmış olup isteğiniz halinde bu acentalar ile iletişim kurulmaktadır. Tarafınızca yapılmak istenilen etkinlikler ile ilgilenen acentelar gerekli olduğu yasa hükümleri ile kanıtlanan kişisel verileriniz acentelara kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Şirket ile anlaşmalı olan taşeron firmaların, şirket bünyesi altında size vermiş olduğu hizmetler için gereken kişisel veriler ile kısıtlı olmak kaydı ile kişisel verileriniz taşeron firmalara kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Şirketimize ait olan “https://www.sandybeachotel.com/” internet sitemizde yer alan “Facebook, Instagram, Twitter ve Tawk” aracılığı ile şirketimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğiniz taktirde bu şirketlere kişisel verileriniz aktarılmaktadır. Bu siteler günümüzde herkes tarafından kullanılan ve kolay ulaşım sağlanabilmesi adına büyük bir yardım sağlamak ile birlikte siz değerli müşterimizin bizim ile daha rahat iletişim kurabilmesi adına kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Şirketimiz ile güvenlik, sağlık, ulaşım, temizlik, eğlence, konaklama adına çeşitli firmalar ile sözleşmeler yapmıştır. Tarafınıza ait kişisel veriler yalnızca ilgili şirketin görev kapsamında olup yasa gereği şart olduğu ise kişisel verileriniz aktarılmaktadır.
 • Yasa hükümlerinin çizdiği sınırlar çerçevesinde istenildiği taktirde ilgili ve kurum ve kuruluşlara yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi adına kişisel verileriniz aktarılmaktadır.

 

TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Online ticareti sağlamak veya doğrudan talep edilen ürünün nihai kullanıcıya erişimini

Kimlik bilgileri Ad-Soyad, T.C/Kimlik Numarası, millet, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Anne Adı, Baba Adı gibi bilgileri içeren nüfus kağıdı, ehliyet, pasaport, meslek kimlikleri gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, araç plakası vb. bilgiler
İletişim Bilgileri Adres, telefon, e-mail, vb. veriler
Aile Bireyleri ve Yakınları Bilgisi Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili, kişisel veri sahibinin hukuki ve meşru menfaatlerini korumak amacıyla kişisel veri sahibinin aile bireyleri, yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilerin kimlik ve iletişim bilgileri
Fiziksel Mekan ve Güvenlik Bilgisi Şirketin sahip olduğu işletmelerde mekana giriş ve mekan içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, güvenlik sebebiyle alınan kayıtlara ve belgelere ilişkin bilgiler
Görsel ve İşitsel Bilgi Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili, fiziksel mekan güvenlik bilgisi kapsamında olmayan fotoğraf ve kamera kayıtları, kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki vb. belge ve bilgiler
İşlem Güvenliği Bilgisi Şirketimizin internet sitelerine, uygulamalara giriş çıkış bilgileri, IP adresi bilgileri gibi bilgiler
Finansal Bilgi Şirketin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu sözleşmesel ve hukuki ilişki çerçevesinde, banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, gelir ve her türlü finansal belge ve bilgiler
Risk Yönetimi Bilgisi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için dürüstlük kuralına uygun yöntemlerle işlenen bilgiler
Konum Bilgisi Şirketimizin iş birimleri tarafından yürütülen operasyonları çerçevesinde çalışanların şirket araçlarını kullanırken bulunduğu yerin konumunu tespit eden bilgiler ve seyahat verilerine ilişkin bilgiler,otel odası bilgisi, otele giriş tarihi ile çıkış tarihinin bilgisi
Pazarlama Bilgisi Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili, kişisel veri sahiplerinin kullanım alışkanlıkları, tercihleri, memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda belirlenerek pazarlama ve tanıtım yapılması yönelik işlenen kişisel veriler ve bu verilere ilişkin hazırlanan raporlara ilişkin bilgiler
Hukuki İşlem Bilgisi Hukuki alacak ve borçlarımızın takibindeki, borçlarımızın ifası ile ilgili dava ve icra takiplerindeki, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler
Müşteri İşlem Bilgisi Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek, müşteri talep bilgileri, talep bilgileri gibi
Müşteri Ilişkileri Yönetimi Konukların açık rızaları ile doldurdukları anketler, teşekkür ve şikâyet mektupları, memnuniyet sonuçları vb. Şirket/personel değerlendirmek için yaptığınız bildirimler

 

Özel Nitelikli Kişisel Veri KVKK m 6’da belirtilen veriler
Engel Durumu Beyan ettiğiniz veya özel talebiniz olduğu haller ile sınırlı kalmak üzere sağlık verileriniz

 

Çerezler İnternet sitesi üzerinden çerezler aracılığı ile edinilen veriler
Ödeme Verileri Fatura ve ödeme bilgileri, müşteriye veya tedarikçilere, iş ortaklarına gönderilen faturalar ve müşterilerden, tedarikçilerden veya iş ortaklarından alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi gibi veriler.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 • Otelimiz 7/24 güvenlik kameraları ile izlenmekte olup görüntü kayıtlarınız güvenliğiniz için işlenmektedir.
 • Otelimize kayıt aşamasındaki “Registration Form”da yer alan bilgilerinizin tarafımızca alınmasındaki amaç otelimizdeki konaklama sürecinizde sizinle daha iyi iletişim kurabilmek, daha iyi bir hizmet sağlayabilmek ve yaşanabilecek acil durum eylemlerine karşı hazırlıklı olmak ve doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanabilmektir.
 • Otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, müşteri görüşmeleri, acente sistemleri için gerektiği taktirde yasal mevzuat hükümleri sınırları çerçevesinde kişisel verileriniz alınmaktadır.
 • Şirketimiz ile anlaşmalı olan acente şirketleri zemin katta yer alan alanda acentalar tarafından görevlendirilen kişiler tarafından doldurtulan “rezervasyon formları” konaklama için otel sistemine bu formda yer alan kişisel verilerinizi kayıt eder. Acentalar tarafından müşterilere verilen “voucher”ler şirketimiz tarafından bilet olarak kullanılmaktadır.
 • Tarafınızın açık rızası alındığı taktirde konaklamanız bittikten sonra size uygun olan kampanyalarımızdan haberdar etmek ve özel günlerinizi kutlamak adına mail adresinizi kayıt ediyoruz.
 • Hizmetimize ilişkin ayrıntılı bilgi almak için şirketimize internet, telefon ya da fiziki olarak geri dönüş almak için vermiş olduğunuz iletişim bilgileriniz ve size daha doğru hitap edebilmemiz adına tarafımıza açık rızanız ile vermiş olduğunuz kişisel veri niteliğinde olan isimlerinizi siz değerli müşterilerimize ayrıntılı bilgi vermek amacı ile kayıt altına alıyoruz.
 • Şirketimiz personeli tarafından size daha iyi hizmet verebilmek adına hizmet sınırları kadar sınırlı olacak düzeydeki kişisel verilerinizi kayıt altına alıyoruz.
 • Konaklama süresince “wifi” hizmetimizden yararlanabilmeniz adına “HOTSPOT” yazılımları 5651 yasası gereğince kayıt altına alınmaktadır.
 • İletişim, hizmet ve ürünlerimize ilişkin bilgi sunulması, anket, müşteri memnuniyeti ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla internet sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya hesapları üzerinden, ofisler, şubeler, tesisler, çağrı merkezi, seyahat acenteleri, tedarikçi firmalar, bayiler ve benzeri vasıtalarla sözlü, basılı formlar aracılığıyla, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.
 • Şirketimize ait “https://www.sandybeachotel.com/” internet sitesinde kullanılan çerezler (cookie) ile de kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • Şirketimizin Instagrami Twitter, Facebook adresileri yer almaktadır. Bu adreslere girdiğiniz taktirde bu şirketler tarafından hazırlanan KVKK Politikaları uygulanmaktadır.
 • Şirketimizin İnternet sitesinde yer alan “Tawk” uygulaması ile tarafınız ile anlık olarak iletişim kurulabilmekte olup “İsim, e-posta ve telefon” bilgilerinizi girdiğiniz taktirde “Tawk” uygulaması tarafından bu verileriniz işlenmekte olup uygulamanın KVKK Politikası kapsamında kalmaktadır.
 • Siz değerli müşterimiz tarafından yazılan “Şikayet ve Değerlendirme” formlarının düzenlettirilmesi nedeni şikayetleriniz neticesinde size daha iyi bir hizmet verebilmektir.
 • Kişisel verileriniz, sitemizi https://www.sandybeachotel.com/ ) ziyaret ettiğinizde ve kullandığınızda, kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.
 • Hizmetlerimiz ile ilgili olarak bizimle veya diğer kullanıcılar ile iletişime geçtiğinizde ,açık rızanız ile hizmet satın aldığınız ve kişisel verilerinizin paylaşılmasına onay verdiğiniz durumlarda otomatik ya da veri kayıt sistemimizin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZ TOPLANMASINDAKİ HUKUKİ SEBEP

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve Kanunun 6. Maddesinde yer alan “Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hukuki sebebine dayalı olarak şirketimiz bünyesinde işlenmektedir.

Sandy Beach Hotel ve veri sorumlusu olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz, tüketicilerimiz ile Şirket yetkililerimiz, Şirket hissedarlarımız, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, tedarikçilerimiz, potansiyel müşterilerimiz, ziyaretçilerimiz, iş ortaklarımız, internet sitemizi” https://www.sandybeachotel.com/” ziyaret eden ilgili kişiler dahil tarafımız ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesi için gerekli özeni, profesyonel danışmanlardan hizmet ve eğitim de alarak göstermekteyiz.

 

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI

Şirketimiz görüntü kaydı alınması kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, Şirketimizin, Çalışanlarımızın, İlgili Kişi’nin ve diğer kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, suiistimalleri önlemek, hukuki ve ticari iş güvenliğinin temini gibi güvenliğin sağlanması genel amacıyla KVKK m 5’te yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlemektedir.

Şirketimiz, KVKK m 4’e uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Kişilerin özel hayatının gizliliğine ve mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda görüntü kaydı yapılmamaktadır. Merkez, tesis ve işletmelerimizin giriş kapıları, bina dış cephesi, restaurant, kafeterya, lobby, ziyaretçi bekleme salonu, asansör, otopark, güvenlik kulübesi, kat koridorları gibi genel hizmet alanlarında görüntü kaydı yapılmaktadır. Bu kapsamda yapılan kişisel veri işleme faaliyetleri ile ilgili İlgili Kişiler bilgilendirilmektedir. Ancak Şirketimizin meşru menfaatinin mevcut olması sebebiyle açık rızaları alınmamaktadır.

Şirketimiz tarafından KVKK m 12’ye uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

 

İNTERNET ERİŞİMLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN İŞLENMESİ

Şirketimiz tarafından güvenliğin sağlanması ve Politikamızda belirtilen amaçlarla, merkez, tesis ve işletmelerimiz içerisinde kaldığı süre boyunca talep eden ziyaretçilerimize internet “https://www.sandybeachotel.com/”erişimi sağlanabilmektedir.

Bu durumda internet erişimlerinize ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın emredici hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşlar tarafından talep edilmesi veya Şirket içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.

Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Şirket çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşlardan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilere aktarılmaktadır.

 

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK m 6’da hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • İlgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde;
 • İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda Şirketimiz tarafından veri işlenmesi için İlgili Kişiler aydınlatılmakta ve belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açık rızaları alınmaktadır.

Bu kapsamda şirket kimliği açıklanarak, özel nitelikli kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, yöntemi ve hukuki sebebi ile İlgili Kişilerin KVKK m 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapılmaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

Şirketimiz kişisel verileri, ilgili mevzuatta ve diğer kanunlarda belirtilen süreler veya işlendikleri amaç için gerekli olan sürelerde muhafaza etmektedir. Şirketimizin uygulamaları ve ticari hayatın teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve şirketin saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmek üzere, hakkın ileri sürülmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Bu durumda saklanan verilere herhangi bir başka amaçla erişilememekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılmak üzere ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır.

Tarafımız ile paylaştığınız kişisel verileri, hizmetlerimden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için işbu Aydınlatma Metninde belirtilen şartlar çerçevesinde ve kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz adına verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmekteyiz. 6698 sayılı kanunun 11. Maddesindeki haklarınız dâhilinde talepte bulunmanız mümkündür.

 

İMHA POLİTİKAMIZ

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yer alan meşruu menfaatimiz, 6. Maddesinde yer alan zorunlu sebepler ve hukuki sorumluluklarımız gereği saklama sürelerimiz geçtikten sonra siz değerli müşterilerimize ait kişisel verilerin yer aldığı fiziki belgeleri yakarak, internet aracılığı ile elde edilen kişisel verileri ise silerek imha ediyoruz.

 

HAKLARINIZ

Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız 6698 Sayılı KVKK 11. Ve 7. Maddede düzenlenmiştir.

Tarafımıza aydınlatma metninin 1. Sayfasında yer alan iletişim kanallerından başvuruda bulunarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri ve şirketleri öğrenebilir,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz.
 • 6698 Sayılı KVKK’nın 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir,
 • Eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini isteyebilirsiz.

Başvurularınızı fiziki ya da internet aracılığı ile yapabilirsiniz. İnternet sitemizde yer alan “Başvuru Formu”nu doldururarak tarafımıza ulaşabilirsiniz.

 

Başvuru Yöntemi Fiziki, Mail, İnternet sitesi aracılığı
Şahsen Yapılacak Yazılı Başvuru SİDE MAH. ASTERİA SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 MANAVGAT/ ANTALYA
Noter Vasıtasıyla Yapılacak Yazılı Başvuru SİDE MAH. ASTERİA SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 MANAVGAT/ ANTALYA
Güvenli Elektronik İmza veya Mobil İmza ile İmzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) serenad@hs01.kep.tr
Sandy Beach Hotel’e daha önceden bildirilen ve sistemde kayıtlı bulunan e-posta adresinizden kvkk@sandybeachotel.com
İnternet sitemizde yer alan ve resepsiyon kısmından da alabileceğiniz “Başvuru Formu” doldurularak tarafımıza gönderilebilirsiniz https://www.sandybeachotel.com/hakkimizda.php

 

Serenad Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi – Sandy Beach Hotel Müşteri Hizmetleri 0242 606 12 20 telefon numarası üzerinden ayrıca bizlere ulaşabilirsiniz.

*“Şahsen Yapılacak Yazılı Başvuru” yoluna başvuracak İlgili Kişilerin kimliğini belirleyici belgeleri ibraz etmesi zorunludur. Başvuru formu ile birlikte kimlik fotokopisinin yalnızca ön yüzünün (kan grubu ve din hanesi gözükmeyecek şekilde) ibraz edilmesini rica ederiz.

**Ayrıca başvuru formunun tebligat zarfına veya e-postanın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Talebi” yazılmasını rica ederiz.

***Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi SANDY BEACH HOTEL’e iletmeniz durumunda SANDY BEACH HOTEL talebinizi en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak başvurunuza verilecek yanıtın mevzuat uyarınca bir maliyeti gerektirmesi halinde SANDY BEACH HOTEL tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilecektir.

**** SANDY BEACH HOTEL iş bu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

SANDY BEACH HOTEL

ADRES

Side Mahallesi, Asteria Sk. 07330 Manavgat/Antalya

ÇAĞRI MERKEZİ

Menu

 

Travelers Choice 2022Holiday Check

Copyright 2022 Tüm hakları saklıdır. Kodlama : Art-In Systems